1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ..

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วันภาษาไทย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน