1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ วิ่ง ฮอม ฮัก ปี3 เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก่อย

วิ่ง ฮอม ฮัก ปี3 เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก่อย

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การเปิดเรียนแบบ On-site ทุกชั้นเรียน

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วันภาษาไทย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน

ข่าวสารจาก สพฐ.