1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วันภาษาไทย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน

ข่าวสารจาก สพฐ.