รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2562
1. ด.ช.อนุชา ปรางค์ทวี ประธาน
2. ด.ญ.จารุวรรณ ขันพา รองประธาน
3. ด.ญ.นวรัตน์ เซอมือ กรรมการ
4. ด.ญ.กิตติพร เลาหาง กรรมการ
5. ด.ญ.ภนิชดา ชัยรักเกียรติ กรรมการ
6. ด.ญ.พรรษากร ทีผอ กรรมการ
7. ด.ญ.หทัยรัตน์ ไข่พอ กรรมการ
8. ด.ญ.นรรัตน์ พรพิพัฒน์พล กรรมการ
9. ด.ญ.เปรมมิกา แซ่ลิ้ม กรรมการ
10. ด.ญ.กัญญรัตน์ คำยา กรรมการ
11. ด.ช.มิ่งขวัญชัย ปวนคำ กรรมการ
12. ด.ช.ชลสิทธิ์ แก้วกัน กรรมการ
13. ด.ญ.วลัยลักษณ์ หน่อแก้ว กรรมการ
14. ด.ญ.จีราภรณ์ ศุจิพัฒน์ กรรมการ
15. ด.ญ.ริสา ไฝนันท์ตา กรรมการ
16. ด.ญ.ปริยากร เชียงคำ กรรมการ
17. ด.ญ.กันต์ฤทัย ศรีตากุล กรรมการ
18. ด.ญ.สิริวรรณ ผดุงโกมุท กรรมการ
19. ด.ช.ดนุพล สุแก้ว กรรมการ
20. ด.ช.จิรพงศ์ กะพอ กรรมการ
21. ด.ช.ชาคริต จันทร์ราชา กรรมการ
22. ด.ญ.รสริน พนาสุขสันติ กรรมการ
23. ด.ญ.อมลวรรณ ขนม กรรมการ
 24. ด.ญ.ธัญชนก อ้านธิ กรรมการ
25. ด.ญ.ชยาภรณ์ ปานดุษฎี กรรมการ
26. ด.ช.อมตะ กบิลศักดิ์ กรรมการ
27. ด.ช.ชาญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ


 

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 20
เข้าชม เมื่อวาน 21
เข้าชม เดือนนี้ 49
เข้าชม ดือนก่อน 620
เข้าชม ปีนี้ 4,432
เข้าชม ปีก่อน 2,372