ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ เดิมตั้งรวมกับที่ว่าการอำเภออมก๋อย และสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย แต่ต่อมาส่วนราชการทั้งสองได้ย้ายไปตั้งสำนักงานใหม่  โดยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2472  มีนายสิงห์  ไชยพรหม เป็นครูใหญ่คนแรก มีขนาดพื้นที่เฉพาะที่ตั้งโรงเรียน กว้าง  25 วา  ยาว  32 วา รวมเนื้อที่  2 ไร่ 75 ตารางวา มีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านอมก๋อย ปัจจุบันมีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน  55 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีโรงเรียนสาขาบ้านสบอมแฮด 1 สาขา จำนวน 2 ห้องเรียน) มีจำนวนห้องเรียน 18 ห้องเรียน มีครู  22 คน นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ  60  เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีฐานะยากจน รายได้น้อยไม่แน่นอน
วันที่ 10 เมษายน 2503 สร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน และย้ายสถานที่ไปเรียนที่วัดแสนทอง
วันที่ 24 เมษายน 2507 สร้างอาคารเรียน ป. 1ซ ขนาด 4ห้องเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท เดือน มิถุนายน 2520 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขนาด 4 ห้องเรียน และสร้างโรงฝึกงาน (โรงอาหาร) ขนาด 9 X 15 เมตร
ปี  2523 ได้รับอนุมัติให้เป็น โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
ปี  2526 ได้รับอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่
ปี  2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,692,000 บาท
ปี  2541 ได้รับอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี  2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่าง 4ห้องเรียน งบประมาณ 361,210บาท
ปี  2545 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน   งบประมาณ 1,684,600บาท
ปี  2549 ได้สร้างพนังกั้นดินหน้าอาคาร 1 และ 2 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน
ปี  2550 ได้ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29 (อาคาร 2) ให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์
ปี  2551 ได้ก่อสร้างโรงจอดรถโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
ปี  2552 ได้ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร (โรงฝึกงาน) ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ 604/45จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง 240,000 บาท
ปี  2553 สร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียน จำนวน 56 ช่อง
ปี  2553 สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี  2553 ศูนย์กระจายข่าวสาร  
ปี  2553 ปรับปรุง บ้านพักครู จำนวน 4 หลัง
ปี  2553 ปรับปรุงส้วมสุขสันต์
ปี  2554 ตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่
ปี  2555 ได้ดำเนินการปูพื้นห้องเรียนด้วยกระเบื้องเซรามิคอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 และห้องประชุมอเนกประสงค์ ย้ายเสาธงชาติ สร้างซุ้มฐานพระพุทธรูป และซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนพอเพียง
ปี  2556 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุด ธรรมมังคลาจารย์ประชาอนุสรณ์ และสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน สปช.105/29 สองหลังเชื่อมด้วยกัน ใช้งบผ้าป่า และงบบริจาครวม 650,000 บาท พร้อมทั้งปรับปรุงต่อเติมลานหน้าหอสมุด งบ 150,000 บาท
ปี 2557 ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (ปรับระดับหน้าดินและปลูกหญ้า) 140,000 บาท ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงห้องประชุมเอื้องคำ ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ห้องประชุม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และตกแต่งห้อง งบประมาณ 164,000 บาท
ปี  2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ชั้น มีบันไดขึ้น-ลง 2 ด้าน งบประมาณ 3,843,000 บาท ปรับปรุงซุ้มพระพุทธรูปและครูบาศรีวิชัย ต่อเติมห้องเก็บของอาคารปฐมวัย ปรับปรุงอาคารเรียนไม้ให้สอดคล้องกับสมอง (BBL) สร้างเรือนพยาบาล ย้ายสนามเด็กเล่นปฐมวัย และเริ่มงานก่อสร้างโรงยิมลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 16x38 เมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท
ปี 2559 สร้างโรงยิมอเนกประสงค์ หลังคารูปโดมขนาด 16 x 41 เมตร (เพิ่มพื้นที่เวที 3 เมตร) สำเร็จใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,465,355 บาท (โดยใช้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าการศึกษาและการรับบริจาค
ปี 2560 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (ใช้เป็นอาคารอนุบาล) งบประมาณโดยประมาณ 1,900,000 บาท
ปัจจุบัน นายชูศักดิ์ ใจแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) ปีการศึกษา 2562  มีข้าราชการครูทั้งหมด  18 อัตรา (เป็นชาย 3 อัตรา เป็นหญิง 15 อัตรา) มีพนักงานราชการ 3 อัตรา และครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รวมมีครูทั้งสิ้น 22 อัตรา มีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ช่างไฟฟ้า 4 จำนวน 1 อัตรา รวมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 24 คน และมีแม่ครัวประกอบอาหารนักเรียนจำนวน 2 คน มีจำนวนนักเรียน ชาย 206 คน นักเรียนหญิง 219 คน รวม 415 คน จำนวน 17 ห้องเรียน

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 24
เข้าชม เมื่อวาน 55
เข้าชม เดือนนี้ 226
เข้าชม ดือนก่อน 1,314
เข้าชม ปีนี้ 4,845
เข้าชม ปีก่อน 9,106