ข้อมูลแหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุดมีขนาด 54 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 2,500 เล่ม
    - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ทศนิยมของดิวอี้
    - จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 100 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ห้องปฏิบัติการ
    - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน  1 ห้อง
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน  1 ห้อง
    - ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จำนวน - ห้อง
3. คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
    - ใช้เพื่อการเรียนการสอน 31 เครื่อง
    - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 7 เครื่อง
    - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 2 เครื่อง
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ที่

แหล่งเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จำนวน/ห้อง

1

ห้องคอมพิวเตอร์

ใช้ปฏิบัติการในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

1

2

ห้องสมุด

ศึกษาค้นคว้า

1

3

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

1

4

ซุ้มศาลาห้องสมุดเคลื่อนที่

ให้บริการอ่านหนังสือนอกเวลา

2

5

ห้องดนตรี-นาฏศิลป์

ใช้สอนดนตรี-นาฏศิลป์

1

6

ห้องเด็กพิเศษ

ช่วยเหลือ แก้ปัญหาในด้านการใช้ภาษา

1

7

ห้องเรียน

ใช้ปฏิบัติการในการเรียนการสอน

17

8

ศาลาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ให้บริการอ่านหนังสือนอกเวลา

1

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 25
เข้าชม เมื่อวาน 55
เข้าชม เดือนนี้ 226
เข้าชม ดือนก่อน 1,314
เข้าชม ปีนี้ 4,845
เข้าชม ปีก่อน 9,106