ข้อมูลนักเรียน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลอมก๋อย และหมู่ที่ 18 บ้านสมอมแฮด ตำบลอมก๋อย
2. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 415 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮอด จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
 
ช่วงชั้นที่/ระดับชั้น จำนวน จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 1 12 11 23
อนุบาล 3 1 5 16 21
รวมชั้นอนุบาล 2 17 27 44
ป.1 2 30 20 50
ป.2 3 29 38 67
ป.3 2 29 24 53
ป.4 2 23 30 53
ป.5 2 26 27 53
ป.6 2 27 36 63
รวมชั้นประถมศึกษา 13 164 175 339
รวมทั้งหมด 15 191 202 383
อ.2 (สาขา) 1 6 13 19
อ.3 (สาขา) 1 9 4 13
รวมสาขาสบอมแฮด 2 15 17 32
รวมทั้งสิ้น 17 206 219 415

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 20
เข้าชม เมื่อวาน 21
เข้าชม เดือนนี้ 49
เข้าชม ดือนก่อน 620
เข้าชม ปีนี้ 4,432
เข้าชม ปีก่อน 2,372