ข้อมูลนักเรียน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลอมก๋อย และหมู่ที่ 18 บ้านสมอมแฮด ตำบลอมก๋อย
2. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 397 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮอด จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
 
ช่วงชั้นที่/ระดับชั้น จำนวน จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 1 12 11 23
อนุบาล 3 1 16 10 26
รวมชั้นอนุบาล 2 28 21 49
ป.1 2 18 25 43
ป.2 3 28 21 49
ป.3 2 26 38 64
ป.4 2 29 27 56
ป.5 2 24 29 53
ป.6 2 25 30 55
รวมชั้นประถมศึกษา 12 150 170 320
รวมทั้งหมด 14 178 191 369
อ.2 (สาขา) 1 4 9 13
อ.3 (สาขา) 1 6 13 19
รวมสาขาสบอมแฮด 2 10 22 32
รวมทั้งสิ้น 17 188 213 401

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 21
เข้าชม เมื่อวาน 55
เข้าชม เดือนนี้ 226
เข้าชม ดือนก่อน 1,314
เข้าชม ปีนี้ 4,845
เข้าชม ปีก่อน 9,106