ข้อมูลนักเรียน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลอมก๋อย และหมู่ที่ 18 บ้านสมอมแฮด ตำบลอมก๋อย
2. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 415 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮอด จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
 
ช่วงชั้นที่/ระดับชั้น จำนวน จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 1 11 11 22
อนุบาล 3 1 16 10 26
รวมชั้นอนุบาล 2 27 21 48
ป.1 2 18 23 41
ป.2 3 28 20 48
ป.3 2 27 38 65
ป.4 2 29 26 55
ป.5 2 24 29 53
ป.6 2 25 29 54
รวมชั้นประถมศึกษา 13 151 165 316
รวมทั้งหมด 15 178 186 364
อ.2 (สาขา) 1 4 10 14
อ.3 (สาขา) 1 6 13 19
รวมสาขาสบอมแฮด 2 10 23 33
รวมทั้งสิ้น 17 188 209 397

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 35
เข้าชม เมื่อวาน 44
เข้าชม เดือนนี้ 894
เข้าชม ดือนก่อน 750
เข้าชม ปีนี้ 6,803
เข้าชม ปีก่อน 2,372