ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
ที่ตั้ง 333 หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ 053467064
โทรสาร 053467064
ชื่อเว็บไซต์ https://cok.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 178
จำนวนนักเรียนหญิง 203
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 28
ชื่อผู้อำนวยการ นายชูศักดิ์ ใจแก้ว