ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ เดิมตั้งรวมกับที่ว่าการอำเภออมก๋อย และสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย แต่ต่อมาส่วนราชการทั้งสองได้ย้ายไปตั้งสำนักงานใหม่  โดยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2472  มีนายสิงห์  ไชยพรหม เป็นครูใหญ่คนแรก มีขนาดพื้นที่เฉพาะที่ตั้งโรงเรียน กว้าง  25 วา  ยาว  32 วา รวมเนื้อที่  2 ไร่ 75 ตารางวา มีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านอมก๋อย ปัจจุบันมีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน  55 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีโรงเรียนสาขาบ้านสบอมแฮด 1 สาขา จำนวน 2 ห้องเรียน) มีจำนวนห้องเรียน 18 ห้องเรียน มีครู  22 คน นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ  60  เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีฐานะยากจน รายได้น้อยไม่แน่นอน

วันที่ 10 เมษายน 2503 สร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน และย้ายสถานที่ไปเรียนที่วัดแสนทอง

วันที่ 24 เมษายน 2507 สร้างอาคารเรียน ป. 1ซ ขนาด 4ห้องเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท เดือน มิถุนายน 2520 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขนาด 4 ห้องเรียน และสร้างโรงฝึกงาน (โรงอาหาร) ขนาด 9 X 15 เมตร
ปี  2523 ได้รับอนุมัติให้เป็น โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
ปี  2526 ได้รับอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่
ปี  2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,692,000 บาท
ปี  2541 ได้รับอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี  2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่าง 4ห้องเรียน งบประมาณ 361,210บาท
ปี  2545 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน   งบประมาณ 1,684,600บาท
ปี  2549 ได้สร้างพนังกั้นดินหน้าอาคาร 1 และ 2 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน
ปี  2550 ได้ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29 (อาคาร 2) ให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์
ปี  2551 ได้ก่อสร้างโรงจอดรถโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
ปี  2552 ได้ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร (โรงฝึกงาน) ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ 604/45จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง 240,000 บาท
ปี  2553 สร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียน จำนวน 56 ช่อง
ปี  2553 สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี  2553 ศูนย์กระจายข่าวสาร  
ปี  2553 ปรับปรุง บ้านพักครู จำนวน 4 หลัง
ปี  2553 ปรับปรุงส้วมสุขสันต์
ปี  2554 ตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่
ปี  2555 ได้ดำเนินการปูพื้นห้องเรียนด้วยกระเบื้องเซรามิคอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 และห้องประชุมอเนกประสงค์ ย้ายเสาธงชาติ สร้างซุ้มฐานพระพุทธรูป และซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนพอเพียง
ปี  2556 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุด ธรรมมังคลาจารย์ประชาอนุสรณ์ และสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน สปช.105/29 สองหลังเชื่อมด้วยกัน ใช้งบผ้าป่า และงบบริจาครวม 650,000 บาท พร้อมทั้งปรับปรุงต่อเติมลานหน้าหอสมุด งบ 150,000 บาท
ปี 2557 ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (ปรับระดับหน้าดินและปลูกหญ้า) 140,000 บาท ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงห้องประชุมเอื้องคำ ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ห้องประชุม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และตกแต่งห้อง งบประมาณ 164,000 บาท
ปี  2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ชั้น มีบันไดขึ้น-ลง 2 ด้าน งบประมาณ 3,843,000 บาท ปรับปรุงซุ้มพระพุทธรูปและครูบาศรีวิชัย ต่อเติมห้องเก็บของอาคารปฐมวัย ปรับปรุงอาคารเรียนไม้ให้สอดคล้องกับสมอง (BBL) สร้างเรือนพยาบาล ย้ายสนามเด็กเล่นปฐมวัย และเริ่มงานก่อสร้างโรงยิมลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 16x38 เมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท
ปี 2559 สร้างโรงยิมอเนกประสงค์ หลังคารูปโดมขนาด 16 x 41 เมตร (เพิ่มพื้นที่เวที 3 เมตร) สำเร็จใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,465,355 บาท (โดยใช้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าการศึกษาและการรับบริจาค
ปี 2560 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (ใช้เป็นอาคารอนุบาล) งบประมาณโดยประมาณ 1,900,000 บาท

ปัจจุบัน นายชูศักดิ์ ใจแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) ปีการศึกษา 2562  มีข้าราชการครูทั้งหมด  18 อัตรา (เป็นชาย 3 อัตรา เป็นหญิง 15 อัตรา) มีพนักงานราชการ 3 อัตรา และครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รวมมีครูทั้งสิ้น 22 อัตรา มีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ช่างไฟฟ้า 4 จำนวน 1 อัตรา รวมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 24 คน และมีแม่ครัวประกอบอาหารนักเรียนจำนวน 2 คน มีจำนวนนักเรียน ชาย 206 คน นักเรียนหญิง 219 คน รวม 415 คน จำนวน 17 ห้องเรียน