ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

    ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยสาขาบ้านสบอมแฮด 1 สาขา จำนวน 2 ห้องเรียน) มีจำนวนห้องเรียน 18 ห้องเรียน

- อาคารเรียนจำนวน 3 หลัง (สปช. 105/29-1-2-3)
- อาคารอนุบาล 1 หลัง (สปช.206/26
- อาคารประกอบจำนวน 4 หลัง
- ห้องน้ำ 5 หลัง
- สนามเด็กเล่น 1 สนาม
- สนามฟุตบอล 1 สนาม
- หอสมุดธรรมมัคลาจารย์นุสรณ์ 1 หลัง
- โรงยิมอเนกประสงค์ 1 หลัง
- ศาลาแหล่งเรียนรู้พอเพียง 1 หลัง
- เรือนพยาบาล 1 หลัง
- บ้านพักครู 5 หลัง