ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลอมก๋อย และหมู่ที่ 18 บ้านสมอมแฮด ตำบลอมก๋อย
2. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 397 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮอด จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
 
ช่วงชั้นที่/ระดับชั้น จำนวน จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 1 4 4 8
อนุบาล 3 1 16 16 32
รวมชั้นอนุบาล 2 20 20 40
ป.1 2 28 28 56
ป.2 2 19 27 46
ป.3 2 31 23 54
ป.4 2 25 40 65
ป.5 2 32 28 60
ป.6 2 22 33 55
รวมชั้นประถมศึกษา 12 157 179 336
รวมทั้งหมด 12 157 179 336
อ.2 (สาขา) 1 5 4 9
อ.3 (สาขา) 1 4 9 13
รวมสาขาสบอมแฮด 2 9 14 22
รวมทั้งสิ้น 16 186 213 398

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)