คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตาราง แสดงข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ปีการศึกษา 2559-2563
1 นายถวิล   สุวรรณ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายจักรพงษ์  จันทร์มูล รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสุวิทย์  ธนันท์ชัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายประธาน  พุฒเรือง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางศศินะ   ตาด้วง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายเผ่าพงศ์  กันทา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางสาวกชพร  วงศ์จี๋ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายชวน  วนากำเนิด กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
9 พระสมุห์สมเดช  กิตฺติปญฺโญ กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
10 นายศิริพงษ์  สิระกาทร กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
11 นายประเสริฐ  เรือนแก้ว กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
12 นางผ่องศรี   แก้วกัน กรรมการ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
13 นางมณฑกานต์  สุต๋า กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
14 นางสาวพัชรินทร์ คำน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ ผู้แทนครู
15 นายชูศักดิ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยสาขาบ้านสบอมแฮด
1 นายเอกชัย  รสสุคนธ์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายอานนท์  ผ่องศรีผล รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายทิมู  ตระกูลเสาวภาพ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
4 นายสุเทพ สายธารส่องแสง กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
5 นายนิมิตร    สุริยะบุปผา กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นายอนุชา  นิลศิลา กรรมการ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
7 นางสาวนันทิกา  ชูชื่นจิตสกุล กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
8 นางสุมาลี  อินต๊ะ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ ผู้แทนครู
9 นายชูศักดิ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา