ลูกจ้างประจำ

นายสุทธิพงศ์ วงศ์จี๋
นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -