ฝ่ายบริหาร

นายชูศักดิ์ ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางณฐพร มูลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน