ฝ่ายบริหาร

นายชูศักดิ์ ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน