นายชูศักดิ์  ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสุมาลี    อินต๊ะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทองทิพย์   มณีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์   คำน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาศ   คำยอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอมอัชนา   วงค์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนัญญา   เชื้อสะอาด
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุชาดา   แสนใจอิ
ครู ชำนาญการ
นายธนากร   เมืองคำ
ครู ชำนาญการ
นางปณิดา   ซื่อตรง
ครู ชำนาญการ
นายอรรถพล   ยอดกันทา
ครู ชำนาญการ
นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
ครู
นางสาวอังคณา   วิรามสมบัติกุล
ครู
นางชนิดา    เรืองสวัสดิ์
ครู
นางสาวพัชรพร   ปู่ดอก
ครู
นางสาวสปิยะมล   ฟองเขียว
ครู
นายวุฒิชัย  นาที
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรุณรัตน์   กองเก็บดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวกันติยา    ยะมือ
ครูผู้ช่วย
นางสาวดวงฤทัย   สิงห์หล้า
ครูผู้ช่วย
นายชยทัต   ชาญเชี่ยว
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณวิภา   เณฝั้น
พนักงานราชการ
นางสาวนฤมล   ศรีเที่ยง
พนักงานราชการ
นางสาวฐิติมา   รักสุภาพ
พนักงานราชการ
นายสุรสิทธิ์   เป็งคำ
อัตราจ้าง
นางอัมรี   ศิริวรรณ์
ธุรการ
นายนพรัตน์   เถิงฝั้น
ลูกจ้างประจำ