นายชูศักดิ์  ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสุมาลี    อินต๊ะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทองทิพย์   มณีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์   คำน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาศ   คำยอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอมอัชนา   วงค์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปณิดา   ซื่อตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนัญญา   เชื้อสะอาด
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุชาดา   แสนใจอิ
ครู ชำนาญการ
นายธนากร   เมืองคำ
ครู ชำนาญการ
นายอรรถพล   ยอดกันทา
ครู ชำนาญการ
นางสาวอังคณา   วิรามสมบัติกุล
ครู ชำนาญการ
นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
ครู
นางชนิดา    เรืองสวัสดิ์
ครู
นางสาวพัชรพร   ปู่ดอก
ครู
นางสาวสปิยะมล   ฟองเขียว
ครู
นายวุฒิชัย  นาที
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรุณรัตน์   กองเก็บดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวกันติยา    ยะมือ
ครูผู้ช่วย
นางสาวดวงฤทัย   สิงห์หล้า
ครูผู้ช่วย
นายชยทัต   ชาญเชี่ยว
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณวิภา   เณฝั้น
พนักงานราชการ
นางสาวนฤมล   ศรีเที่ยง
พนักงานราชการ
นางอัมรี   ศิริวรรณ์
ธุรการ