ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ วิ่ง ฮอม ฮัก ปี3 เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก..

วิ่ง ฮอม ฮัก ปี3 เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก่อย

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การเปิดเรียนแบบ On-site ทุกชั้นเรียน

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

แจ้งแนวปฎิบัติการตรวจ Antigen test kit (ATK)

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-hand

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การมารับใบงาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 2564

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา..

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลา..

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก่อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินสดช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (2,000 บาท) ### ในวันที่ 6 กั..

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

ขยายเวลาการการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก่อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

เรื่องการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ..

ประกาศ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand เนื่อ..