ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดโรงเ..

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ป..

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การเปิดเรียนแบบ On-site ทุกชั้นเรียน

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-hand

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การมารับใบงาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 2564

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา..

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลา..

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

ขยายเวลาการการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

เรื่องการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ..

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และสาขาบ้านสบอมแฮด เรื่อง การ..

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และสาขาบ้านสบอมแฮด เรื่อง กา..

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 25..