ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

เรื่องการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ..

ประกาศ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand เนื่อ..

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และสาขาบ้านสบอมแฮด เรื่อง การ..

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และสาขาบ้านสบอมแฮด เรื่อง กา..

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 25..

แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร..

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน

แจ้งการมารับใบงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด..

แจ้งการมารับใบงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอ..

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

"มากกว่าวิ่ง คือ การแบ่งปัน" มาร่วมสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นใ..

"มากกว่าวิ่ง คือ การแบ่งปัน" มาร่วมสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้น้อง ๆ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยด้วยกันน..

ds

ds