ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยการนำของนายชูศักดิ์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางณฐพร มูลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกับคณะครูในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนำผลการทดสอบระดับชาติและผลการทดสอบการอ่าน การเขียน มาทำการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) และร่วมพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการด้วยแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพและเต็มศักยภาพ