กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 1. เด็กชายชาญ  ตากันทะ
 
1. นายชยทัต  ชาญเชี่ยว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 1. เด็กชายวชิรวิทย์  สวนสำราญ
 
1. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงศุจินันท์  มณีขัตย์
2. เด็กหญิงไปรยา  สมมะโน
 
1. นางสาวพัชรพร  ปู่ดอก
2. นางสาวกมลลักษณ์  อิกำเนิด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1. เด็กชายวงศกร  สุภา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงเกดกานดา  กวินรัตน์ชัย
 
1. นางสาวปิยะมล  ฟองเขียว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 1. เด็กชายกฤป  โลห์ติวิกุล
2. เด็กชายวงศ์วริศ  โลห์ติวิกุล
 
1. นางสาวปิยะมล  ฟองเขียว
2. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงพิจิตรเพียร  พนาสุขสันติ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  ขำวงษ์
 
1. นางสาวปิยะมล  ฟองเขียว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันพา
2. เด็กชายยศกร  บุญจี
3. เด็กชายอมตะ  กบิลศักดิ์
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
2. นางสาวนฤมล  ศรีเที่ยง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจิรชยา  ผดุงชงโค
2. เด็กหญิงนฤภร  แสนศรี
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขนม
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
2. นางสาวนฤมล  ศรีเที่ยง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงฑาทาพร  รสสุคนธ์
2. เด็กหญิงณัฐปรียา  ศิริบวรพาณิชน์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  สาธิตบุญ
4. เด็กชายบริบูรณ์  ฤทธิ์เดชานุภาพ
5. เด็กหญิงวรงศพร  อุดดี
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
2. นางสาวนฤมล  ศรีเที่ยง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำยา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สหายมิตร
3. เด็กหญิงปณิธิ  ฝนบริบูรณ์
4. เด็กหญิงรักนิรันดร์  ดีสมปราถนา
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
2. นางสาวนฤมล  ศรีเที่ยง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชมพูแสน
2. เด็กชายอัครพงษ์  สุดใจ
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วกลางดง
2. เด็กหญิงฐิติยา  พยุงจำปี
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางสาวฐิติมา  รักสุภาพ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงดรัลพร  พิมลอารีย์
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คงฐิติไท
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงสุดา  ศุภกิจก้องพนา
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1. เด็กชายดรัน  พิมลอารี
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายวินทกร  ศุจิพัฒน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำน้อย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายกุลบุตร  แสนเมืองมา
 
1. นายสุรสิทธิ์  เป็งคำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ราศีสโรช
 
1. นางสาวสุภาวดี  พิรุณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายจักริน  เบญญาบุษกร
 
1. นายสุรสิทธ์  เป็งคำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจตา
 
1. นายอรรถพล  ยอดกันทา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงกุลยา  พนาสุขสันติ
 
1. นายอรรถพล  ยอดกันทา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงการณชา  ชนาธิปธนนันท์
 
1. นางอนัญญา  เชื้อสะอาด
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกัญวรา  พยุงกรพินธุ์
 
1. นางอนัญญา  เชื้อสะอาด
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงนัทธมน  รำไพบรรพต
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ปู่หล้า
3. เด็กหญิงพรศรี  เผ่าพันธ์ุพวงไพร
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อิกำเนิด
2. นางปณิดา  ซื่อตรง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกิติพร  เลาหาง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เซอมือ
3. เด็กหญิงภนิชดา  ชัยรักเกียรติ
 
1. นางสาวพัชรพร  ปู่ดอก
2. นางสาวปณิดา  ซื่อตรง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1. เด็กชายกิตติภัทร์  บัณฑิตมหาศาล
2. เด็กชายชาคริต  จันทร์ราชา
 
1. นายดิลา  แววจันทรา
2. นายธนากร  เมืองคำ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1. เด็กชายดนุนนัท์  สุแก้ว
2. เด็กชายศุภวิชญ์   โกนมูล
 
1. นายดิลา  แววจันทรา
2. นายสุรสิทธิ์  เป็งคำ
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  พนามาลัย
2. เด็กชายมิ่งขวัญชัย  ปวนคำ
3. เด็กชายอนุชา  ปรางค์ทวี
 
1. นายชยทัต  ชาญเชี่ยว
2. นายธนากร  เมืองคำ
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สกุลสอน
2. เด็กชายธนดล  ศิริวรรณ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภา
 
1. นางชนิดา  เรืองสวัสดิ์
2. นางสุมาลี  อินตะ๊
 
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1. เด็กชายพิทักษ์  ศักดาพจนา
2. เด็กชายวีรยุทธ  เปอมุมา
3. เด็กหญิงสุรดา  -
 
1. นางปณิดา  ซื่อตรง
2. นางสาวกมลลักษณ์  อิกำเนิด
 
34 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายคุณานนท์  เฟื่องฟ้าลออ
2. เด็กหญิงแพรวิไล  มุงโค๊ะ
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางสาวฐิติมา  รักสุภาพ
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายสมพร  หย่าจอ
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
 
รวม 64 51