ข้อมูลทั่วไป


 
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย (Chumchonbanomkoi School)
อักษรย่อ : ช.อก.
ที่ตั้ง : 333 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
การก่อตั้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2472  
หมายเลขโทรศัพท์ :  053-467064
หมายเลขโทรสาร : 053-467064
เว็บไซด์ https://www.cok.ac.th
พื้นที่ : 5 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
ปรัชญาโรงเรียน : นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ความหมาย : ผู้มีปัญญาคือผู้มีความรู้คิด ย่อมรู้แจ้งกระจ่างยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ
คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีสุขภาพเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว
อัตลักษณ์ : รับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม
เอกลักษณ์ : สัมมาคารวะ
มีเขตพื้นที่บริการ  3 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตำบลอมก๋อย : หมู่ที่ 1 บ้านหลิม, บ้านเหล่ามะฟัก
2. ตำบลอมก๋อย : หมู่ที่ 9 บ้านดง, บ้านใหม่ดินแดง
3. ตำบลอมก๋อย : หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด