ข้าราชการครู

นางสุมาลี อินต๊ะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวทองทิพย์ มณีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวพัชรินทร์ คำน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางเอมอัชนา วงค์น้อย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางอนัญญา เชื้อสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวสุชาดา แสนใจอิ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายอรรถพล ยอดกันทา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวพฤกษา สีมาเรณู
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางชนิดา เรืองสวัสดิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางสาวพัชรพร ปู่ดอก
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นายวุฒิชัย นาที
ครู (คศ.1)
นางสาวกันติยา ยะมือ
ครู (คศ.1)
นายชยทัต ชาญเชี่ยว
ครู (คศ.1)
นางสาววีนา ทิพย์ทา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวอรรพรรณ จินาตอง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวขนิษฐา อุตมะแก้ว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -